Конкурс за избор у звање

Висока школа – Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију Краља Петра бр. 2, Београд на основу члана 75. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017 3/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон) и члана 56. Статута расписује:

К О Н К У Р С

за избор доцента на период од 5 година за:

 1. Ужу уметничку област: Црквене уметности – Живопис, један извршилац

Кандидати подносе у оригиналу или овереној копији електронским путем на мејл visokaskolaspc.sekretar@gmail.com :

 • Крштеницу,
 • Благослов надлежног епископа,
 • МКР (извод из матичне књиге рођених),
 • Уверење о држављанству,
 • Уверење да нисте осуђивани
 • Попуњен образац 2 који се односи на биографију (образац 2 преузети) са пратећом документацијом која потврђује ауторство остварења наведених у биографији
 • За кандидате који конкуришу за уметничку област, портфолио који садржи штампану медијску презентацију најважнијих остварења из биографије, а који ће у најбољем светлу представити конкретан уметнички рад и допринос кандидата

 

 • Научни/уметнички пројекти на којима је кандидат био ангажован (домаћи, инострани)
 • преглед објављених научних/уметничких дела (књиге, монографије, студије)

Биографија кандидата (Образац 2) треба да садржи следеће податке:

 • Основни биографски подаци
 • Подаци о школовању
 • Подаци о запослењу (на факултету и ван факултета)
 • Подаци о уметничком / стручно уметничком / научном / раду
 • Рецензијеза  уметнички / стручно  уметнички / научни / педагошки рад
 • Награде и признања за уметнички / стручно уметнички / научни / педагошки рад
 • Подаци о раду у развоју наставе и других делатности Високошколских установа, Академија и Факултета
 • Подаци о педагошком раду и резултатима рада са студентима и обезбеђивању уметничког / научног / наставног подмлатка
 • Подаци о другим педагошким и стручним активностима
 • Подаци о другим активностима ван Високе школе/Факултета

 

Публиковани или оверени непубликовани материјал који потврђује ауторство остварења наведених у биографији (монографије, приручници, часописи, зборници, каталози, решења конкурсних комисија, уговори или накнадне потврде органа надлежних при изради живописачких или конзерваторских пројеката, потврде редакција/издавача да је теоријски рад у процесу публиковања…), потребно је класификовати спрам података наведених у биографији.

 

 

Репрезентативне референце за избор у звање наставника и сарадника у областима Црквених уметности и Ликовних уметности су:

 

 1. Jавно излагање уметничких дела и пpojeкaтa на самосталним изложбама и манифестациjама;
 2. Реализациjа монументалног уметничког дела у јавном-црквеном простору (осликавање цркве, осликавање иконостаса, мозаички живописачки пројекат монументалног формата, вајарски пројекат монументалног формата…);

З. Jавно излагање уметничких дела и пpojeкaтa на колективним жирираним изложбама и манифестациjама;

 1. Реализациjа уметничког дела мањег формата у јавном-црквеном простору (осликавање лунете или нише у цркви, осликавање целивајућих икона, извођење мозаичарског рада мањег формата, вајарски радови на елементима црквеног мобилијара…);
 2. Учествовање или вођење посебних уметничких курсева, пpojeкaтa, семинара или маjсторских тематских радионица у земљи и иностранcтву;
 3. Учешће на домаћим и међународним конкурсима уметничких дела и проjеката (јвно или по позиву);
 4. Учешће у раду жириjа на домаћим и страним изложбама, конкурсима (за осликавање цркава или иконостаса) и манифестациjама;
 5. Награде и признања за уметнички рад или пpojeкaт у земљи и иностранству
 6. Обjављена теориjска или уџбеничка делау земљи и иностранcтву (књиге и стручна периодика).

 

Рок за пријављивање на Конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији Националнe службе за запошљавање „Послови“ ( до 22. јула 2021. године).

Право учешћа на Конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017), услове прописане актом Националног савета за високо образовање (Минимални услови за избор у звања наставника на Универзитету које је донео Национални савет за високо образовање)  и општим актима Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију.

Кандидат пријављен на конкурс који има искуство у педагошком раду са студентима доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада у студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако га је било).

Кандидат пријављен на конкурс за наставно звање који нема искуство у педагошком раду са студентима  у обавези је да одржи приступно предавање из уже области за коју је конкурс расписан.

Документација и радови подносе се искључиво електронским путем на мејл visokaskolaspc.sekretar@gmail.com Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду, ул. Краља Петра бр. 2Конкурс је објављен у публикацији Националне службе за запошљавање »Послови«, Црквеном листу »Гласник« и на сајту Академије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

В. д.  ДИРЕКТОРА,