Home / Разно / К О Н К У Р С за избор доцента на период од 5 година за: Ужу уметничку област: Педагогија, један извршилац

 

Висока школа – Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију Краља Петра бр. 2, Београд на основу члана 75. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017 3/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон) и члана 56. Статута расписује:

К О Н К У Р С

за избор доцента на период од 5 година за:

  1. Ужу уметничку област: Педагогија, један извршилац

 

Кандидати подносе у оригиналу или овереној копији:

  • Пријаву на Конкурс – испуњен образац 1
  • Диплому за све нивое завршених студија,
  • Крштеницу,
  • Благослов надлежног епископа, (може накнадно да се достави)
  • МКР (извод из матичне књиге рођених),
  • Уверење о држављанству,
  • Уверење да нисте осуђивани и да се против Вас не води кривични поступак (може накнадно)
  • Попуњен образац 2 који се односи на биографију (образац 2 преузети ) у три примерка, са пратећом документацијом која потврђује ауторство остварења наведених у биографији

 

Репрезентативне референце за избор у звање доцента у научним областима видети у Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету (прописани од стране Националног савета за високо образовање Републике Србије; http://nsvo.gov.rs/).

 

Рок за пријављивање на Конкурс је 5 дана од дана објављивања у публикацији Националнe службе за запошљавање „Послови“ ( до 16.11. 2020. године).

Право учешћа на Конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017), услове прописане актом Националног савета за високо образовање (Минимални услови за избор у звања наставника на Универзитету које је донео Национални савет за високо образовање)  и општим актима Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију.

Кандидат пријављен на конкурс за наставно звање који нема искуство у педагошком раду са студентима  у обавези је да одржи приступно предавање из уже области за коју је конкурс расписан.

Документација и радови подносе се СЕКРЕТАРИЈАТУ Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду, ул. Краља Петра бр. 2, у термину од 10 до 12 часова.

Конкурс је објављен у публикацији Националне службе за запошљавање »Послови« и на сајту Академије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

В. д.  ДИРЕКТОРА,

 

 

Share This