Home / Разно / ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ОКТОБРУ – КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2020/21. ПРИЈАВИ СЕ НА ВРЕМЕ!

 

На основу чл. 98. Закона о високом образовању, Висока школа СПЦ за уметности и консервацију расписује:

КОНКУРС ЗА УПИС НА MАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ

 1. Висока школа – Aкадемија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију (у даљем тексту: Висока школа СПЦ) уписује на мастер академске студије 14 студената и то:
 • 7 студената на акредитовани студијски програм Црквене уметности и
 • 7 студената на акредитовани студијски програм Обнова и чување.
 1. У прву годину студија на Високој школи СПЦ може да се упише лице које има:

 

најмање 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама Академије СПЦ или сродног факултета као и кандидати који су стекли високо образовање из области визуелних уметности уз одобрење Комисије.

Право уписа имају и кандидати који су стекли високо образовање на различитим високошколским институцијама (из области Богословља, Историје уметности и сл.) на којима се не обављају студије из области визуелних уметности, који су у обавези да пре полагања диференцијалних испита полажу пријемни испит за Основне академске студије.

У зависности од завршених основних академских студија и изабраног модула на мастер академским студијама одрећују се диференцијални испити. Кандидати којима је потребно да се одреде диференцијални испити препоручљиво је да се јаве шест месеци пре полагања пријемног за упис на мастер студије.

Мастер академске студије на Високој школи – Академији СПЦ трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСП бодова.

 1. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама која не може бити мања од 8,5 /осам и 50/100/ и на основу квалитета поднетих радова (мапа 10 портфолио радова и два рада у оргиналу из уже области за коју конкуришу). Изузетно по мишљењу Комисије уколико процени даровитост кандидата на основу поднетих радова, конкурисати може и кандидат који има просечну оцену мању од 8,5 /осам и 50/100/.
 1. Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе у овереној копији:
 • диплому или уверење о завршеном претходном школовању,
 • уверење о положеним испитима или додатак дипломи,
 • крштеницу
 • благослов надлежног епископа
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству,
 • доказ  о  уплати  накнаде  за  полагање  пријемног испита у износу од 5.000,00 РСД (текући рачун: 160-331611-75),
 • Радну биографију са мотивационим писмом,
 • Радовe (10 мапа са радовима, портфолио и 2 рада у оргиналу из уже области за коју конкуришу)
 • кандидат који је основне студије завршио у иностранству доставља оверен превод дипломе или решење о признавању стране високошколске исправе.
 • Страни држављани се могу уписати на студијски програм Високе школе  под истим условима као и домаћи држављани.
 • Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, под истим условима као и остали уписани студенти.
 • Страни држављанин који буде уписан на студијски програм дужан је да у догледном периоду пружи доказ о познавању српског језика на којем се изводи настава на Високој школи и доказ да је здравствено осигуран.

Кандидати који се пријављују на конкурс подносе документацију предвиђену конкурсом и радове из уже области који доказују склоности и способности кандидата за студијски програм, односно модул, за који се пријављује.

Пријемни испит

Радна биографија са мотивационим писмом

Разговор са кандидатом

Радови

 1. Пријем конкурсне документације и пријемни испит
 • Документација и радови са попуњеном пријавом за конкурс подносе се лично у студентској служби Високе школе СПЦ у ул. Краља Петра бр. 2, Београд 12. октобра 2020. године од 10-14h.
 • Пријемни испит за све кандидате одржаће се дана 15. октобра 2020. године од 10 сати.

Пријава за излазак на пријемни испит се може вршити и електронским путем слањем на мејл адресу:visokaskolaspc.student.sluzba@gmail.com.

ПРИЈАВУ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

За додатне информације јавите се на број 066 800 19 83, Тијана Стаменовић, секретар.

 

Share This