Home / Разно / НАКНАДНИ ПРИЈЕМНИ ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ- ЈОШ ТРИ СЛОБОДНА МЕСТА!

 

Заинтересовани кандидати за упис на акредитоване мастер академске студије на Академији СПЦ за уметности и  консервацију, могу се пријавити за полагање пријемног испита који ће се одржати крајем новембра месеца.

Пријаве трају до 15. новембра 2018. године.

 • Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе у овереној копији:

 

  • диплому или уверење о завршеном претходном школовању,
  • уверење о положеним испитима или додатак дипломи,
  • крштеницу
  • благослов надлежног епископа
  • извод из матичне књиге рођених,
  • уверење о држављанству,
  • доказ  о  уплати  накнаде  за  полагање  пријемног испита у износу од 5.000,00 РСД (текући рачун: 160-331611-75),
  • Радну биографију са мотивационим писмом,
 • Радовe (10 мапа са радовима, портфолио и 2 рада у оргиналу из уже области за коју конкуришу)
 • кандидат који је основне студије завршио у иностранству доставља оверен превод дипломе или решење о признавању стране високошколске исправе.
 • Страни држављани се могу уписати на студијски програм Високе школе  под истим условима као и домаћи држављани.
 • Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, под истим условима као и остали уписани студенти.
 • Страни држављанин који буде уписан на студијски програм дужан је да у догледном периоду пружи доказ о познавању српског језика на којем се изводи настава на Високој школи и доказ да је здравствено осигуран.Кандидати који се пријављују на конкурс подносе документацију предвиђену конкурсом и радове из уже области који доказују склоности и способности кандидата за студијски програм, односно модул, за који се пријављује.

Пријемни испит

Радна биографија са мотивационим писмом

Разговор са кандидатом

Радови

За више информација контактирајте : 011 2187 235 или 011 26 30 946

 

Share This