Home / Разно / Продужава се рок за пријаву на Конкурс расписан 23. маја 2018. у Пословима, до 23. октобра 2018. године

 

Висока школа – Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију Краља Петра бр.2, Београд на основу члана 75. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017) расписује:

К О Н К У Р С

 • за избор асистента (1 извршилац) за област: Црквене уметности – Цртање (предмет: Цртање иконе)

 

 1. Кандидати подносе у оригиналу или овереној копији:
 • Пријаву на Конкурс испуњен образац 1 (преузети: образац 1)
 • Диплому за све нивое завршених студија,
 • Крштеницу,
 • Благослов надлежног епископа,
 • МКР (извод из матичне књиге рођених),
 • Уверење о држављанству,
 • Уверење да нисте осуђивани и да се против Вас не води кривични поступак,
 • Попуњен образац 2 који се односи на биографију са пратећом и овереном документацијом образац 2 (преузети: образац 2 ),
 • Радове и списак поднетих радова за ужу уметничку област за коју конкурише
 • уметничка дела и пројекти кандидата и ангажовање на самосталним и заједничким пројектима (домаћи, инострани).

Напомена: за изложбе, јавне радове (нпр. за цртеже, живопис цркве – мозаички и фрескописачки, иконостаса и сл.), за свако од ових уметничких дела треба навести:

 1. назив дела
 2. назив институције/добротвора, где је дело реализовано
 3. град, државу где је уметничко дело остварено
 4. датум реализације или период јавног представљања дела

Рок за пријављивање на Конкурс је до 23. октобра 2018.  године.

Право учешћа на Конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017), услове прописане актом Националног савета за високо образовање (Минимални услови за избор у звања наставника на Универзитету које је донео Национални савет за високо образовање)  и општим актима Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију.

Документација и радови подносе се СЕКРЕТАРИЈАТУ Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду, ул. Краља Петра бр. 2, у термину од 10 до 12 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

В. д.  ДИРЕКТОРА,

Зоран Михајловић

 

Share This