Home / Разно / Конкурс за избор у звање доцента (1 извршилац) за ужу научну област: Теорија иконе

 

Висока школа – Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију Краља Петра бр.2, Београд на основу члана 75. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017) расписује:

К О Н К У Р С

 • за избор доцента (1 извршилац) за ужу научну област: Теорија иконе (предмети: Национална историја цркве, Општа историја Цркве)

 

 1. Кандидати подносе у оригиналу или овереној копији:
 • Пријаву на Конкурс – испуњен образац 1 (преузети: образац 1 )
 • Диплому за све нивое завршених студија,
 • Крштеницу,
 • Благослов надлежног епископа,
 • МКР (извод из матичне књиге рођених),
 • Уверење о држављанству,
 • Уверење да нисте осуђивани и да се против Вас не води кривични поступак,
 • Попуњен образац 2 који се односи на биографију са пратећом и овереном документацијом (преузети: образац 2 ),
 • Радове и списак поднетих радова за ужу научну област за коју конкурише
 • научни пројекти на којима је кандидат био ангажован (домаћи, инострани)
 • преглед објављених научних дела (књиге, монографије, студије) Право учешћа на Конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017), услове прописане актом Националног савета за високо образовање (Минимални услови за избор у звања наставника на Универзитету које је донео Национални савет за високо образовање)  и општим актима Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију.Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
 • Документација и радови подносе се СЕКРЕТАРИЈАТУ Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду, ул. Краља Петра бр. 2, у термину од 10 до 12 часова.
 • Рок за пријављивање на Конкурс је од 19. септембра 2018. до 3. октобра 2018. године.
 

Share This