Основне академске студије

У прву годину студија на Високој школи СПЦ може да се упише лице које има:

 • завршено средње образовање у четворогодишњем трајању, односно лица која имају завршено средње образовање у трогодишњем трајању уз полагање Српског језика и Историје по гимназијском средњошколском плану и програму.
 • На прву годину академских студија без полагања пријемног испита после одлуке Комисије може се уписати лице које има стечено високо образовање на одговарајућим академским студијама првог степена, уз показивање мапе са радовима.
 • лице које прелази са друге високошколске установе, уз обавезно показивање мапе са радовима (о признавању испита одлучује Комисија.)

Приликом пријаве на конкурс кандидати достављају на увид ОРГИНАЛНА ДОКУМЕНТА и подносе у овереној копији:

 • Извод из црквене књиге крштених
 • Благослов надлежног епископа
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Сведочанства свих разреда претходно завршене средње школе
 • Сведочанство (диплому) о завршеном испиту
 • Мапу са радовима (студије портрета, фигура, мртва природа…)
 • Доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита
 • Лекарско уверење

Класификациони испит

Класификациони испит полажу сви кандидати, без обзира на број пријављених кандидата. Класификациони испит обухвата програмске садржаје из цртања и сликања и православног катихизиса. Кандидат може на класификационом испиту постићи максимално 70 бодова.

Комисије за класификационе испите именује Наставно-научно и уметничко  веће  Високе школе СПЦ за уметности и консервацију.

Кандидат је обавезан да на класификациони испит понесе личну карту или пасош.

Кандидати који имају завршено средње образовање у трогодишњем трајању пре полагања класификационог испита у обавези су да положе диференцијални испит из Српског језика и Историје по гимназијском средњошколском плану и програму.

Испит за проверу склоности и способности траје четири дана и обухвата:

 1. ПРВИ И ДРУГИ ДАН ИСПИТА:

ЦРТАЊЕ ПОРТРЕТА ПО ЖИВОМ МОДЕЛУ( 6 часова) ЦРТАЊЕ ФИГУРЕ ПО ЖИВОМ МОДЕЛУ ( 6 часова) Формат: 70х100 цм (натрони сл). Техника: угљен Са собом понети: таблу 70х100 цм, крпу за брисање, гуму за брисање, фиксир, селотејп, натрон папир, угљен или графитна оловка.

2. ТРЕЋИ ДАН ИСПИТА:

СЛИКАЊЕ МРТВЕ ПРИРОДЕ ( 6 часова) Формат: 70х100 цм или 70х50 цм по избору кандидата (натрон, триплекс, акварел папир и сл) Техника: темпера. Са собом понети прибор за сликање (боје, четке, палете и посуде за воду)

3. ЧЕТВРТИ ДАН ИСПИТА:

Усмени и писмени испит из православног катихизиса. Литература:

Нема лепше вере од хришћанске, Митрополит Амфилохије и Епископ Данило

Основе православне вере (Катихизис), др Здравко Пено

Избор кандидата

Утврђивање редоследа кандидата за упис на Високу школу СПЦ обавља се на основу резултата показаних на класификационом испиту и општег успеха постигнутог у средњој школи.

Избор кандидата за упис у прву годину основних студија обавља се према резултату постигнутом на класификационом испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир свих просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. При сачињавању ранг листе, овај збир се множи са 1.5 (један и једна половина). По овом основу кандидат може стећи најмање 12, а највише 30 бодова.

На класификационом испиту сваки члан комисије оцењује сваки појединачни рад оценом од 5 до 10. Збир ових оцена се прерачунава у бодове којима су представљени резултати класификационог испита. На класификационом испиту кандидат може да освоји највише 70 бодова. За кандидате који освоје мање од 38 бодова сматра се да нису положили класификациони испит, те не могу бити рангирани.

Начин избора кандидата

Избор кандидата обавља се према резултату постигнутом на класификационом испиту, као и према општем успеху из средње школе, на основу ранг листе која се прави у односу на укупан број бодова сваког кандидата, добијен сабирањем горе наведених резултата (класификационог испита и успеха у средњој школи). Максималан број поена на класификационом испиту је 70, а по основу школског успеха 30 поена.

За упис на студије утврђује се ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА. Кандидат који је завршио Богословију вреднује се део пријемног испита који се односи на катихизис максималним бројем бодова.

Ако се кандидати примљени по конкурсу не упишу у предвиђеном року, сматраће се да су одустали, па ће се, у року назначеном у конкурсу, уместо њих уписати одговарајући број других кандидата, према редоследу на ранг листи.

Упис страних држављана и лица које је претходно школовање или део образовања завршио у иностранству

Држављанин Србије који је претходно школовање или део образовања завршио у иностранству, може да се упише на студијски програм Високе школе  ако му се призна стечена страна школска, односно високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Високе школе.

Страни држављани се могу уписати на студијски програм Високе школе  под истим условима као и домаћи држављани.

Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, под истим условима као и остали уписани студенти, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Страни држављанин који буде уписан на студијски програм дужан је да у догледном периоду пружи доказ о познавању српског језика на којем се изводи настава на Високој школи и доказ да је здравствено осигуран.