Мастер академске студије

Мастер академске студије на Високој школи СПЦ може да упише лице које има:

најмање 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Право уписа имају и кандидати који су стекли високо образовање из области визуелних уметности и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова, под условом да Комисија за пријемни одлучи да је кандидат примљен на Високу школу.

Право уписа имају и кандидати који су стекли високо образовање на различитим високошколским институцијама (из области Богословља, Историје уметности и сл.) на којима се не обављају студије из области визуелних уметности, који су у обавези да пре полагања диференцијалних испита полажу пријемни испит за Основне академске студије.

У зависности од завршених основних академских студија и изабраног модула на мастер академским студијама одрећују се диференцијални испити. За кандидате којима је потребно да се одреде диференцијални испити, препоручљиво је  да се обрате студентској служби Академије  6 месеци пре одржавања пријемног испита за упис на мастер студије.

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит.

Мастер академске студије на Високој школи СПЦ трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСП бодова. Мастер академске студије почињу 1. новембра.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе у овереној копији:

 1. диплому или уверење о завршеном претходном школовању,
 2. уверење о положеним испитима или додатак дипломи,
 3. крштеницу
 4. благослов надлежног епископа
 5. извод из матичне књиге рођених,
 6. уверење о држављанству,
 7. доказ  о  уплати  накнаде  за  полагање  пријемног испита у износу од 5.000,00 РСД (текући рачун: 160-331611-75),
 8. Радну биографију са мотивационим писмом,
 9. Радовe (10 мапа са радовима, портфолио и 2 рада у оргиналу из уже области за коју конкуришу)

Кандидат који је основне студије завршио у иностранству доставља оверен превод дипломе или решење о признавању стране високошколске исправе.

Страни држављани се могу уписати на студијски програм Високе школе  под истим условима као и домаћи држављани.

Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, под истим условима као и остали уписани студенти.

Страни држављанин који буде уписан на студијски програм дужан је да у догледном периоду пружи доказ о познавању српског језика на којем се изводи настава на Високој школи и доказ да је здравствено осигуран.Кандидати који се пријављују на конкурс подносе документацију предвиђену конкурсом и радове из уже области који доказују склоности и способности кандидата за студијски програм, односно модул, за који се пријављује.

Пријемни испит обухвата три дела:

 • Увид у радну биографију са мотивационим писмом
 • Разговор са кандидатом
 • Прегледање радова