ПРИЈЕМНИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 28. 9. 2021. ПРИЈАВИ СЕ НА ВРЕМЕ! ЈОШ 6 МЕСТА ОСТАЛО!!!

Узимајући у обзир околности, изазване пандемијом вируса covid19, а на основу одлуке  Наставно уметничко и научно веће Академије СПЦ  одлучено  је да се кандидатима који планирају да изађу на пријемни испит у јуну изађе у сусрет зог отежаних могућности припремања пријемног испита. Сви кандидати који приступају пријемном испиту у обавези су да донесу мапу са 10 радова (за бесплатне консултације око израде мапе стоји вам на располагању јереј Чедомир Милосављевић. За све заинтересоване за припрему мапа Академија ће организовати беспатну припрему. Заинтересовани се могу јавити на телефон:066 800 19 83. Сви кандидати ће бити ослобођени полагања практичног дела пријемног испита. Из Катихизиса који се полаже на пријемном испиту, кандидати су у обавези да припреме питања која могу преузети ПРЕУЗМИ ОВДЕ.

СВИ КАНДИДАТИ, на пријемни испит доносе само мапу са радовима и полажу пријемни испит из Катихизис (основе православне вере) по горе датим питањима!!!

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ НА ОСНОВУ ОЦЕНЕ МАПА РАДОВА И УСПЕХА У ШКОЛИ!

Пријем конкурсне документације

Документација и радови са попуњеном пријавом за конкурс подносе се лично  у студентској служби Високе школе СПЦ у ул. Краља Петра бр.2, Београд лично или електронским путем 24. СЕПТЕМБРА 2021. године од 10-14h. , УКОЛИКО СЕ  ПРИЈАВА КАНДИДАТА  ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, КАНДИДАТИ подносе ПРИЈАВУ (ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ) и  ШАЉУ НА МЕЈЛ: student.sluzba.aspc@gmail.com

Поред пријаве електронским путем се доставља и:

Извод из црквене књиге крштених

 Благослов надлежног епископа

 Извод из матичне књиге рођених

 Уверење о држављанству

 Сведочанства свих разреда претходно завршене средње школе

 Сведочанство (диплому) о завршеном испиту

 Мапу са радовима (студије портрета, фигура, мртва природа…)

 Доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита (5.000,00 РСД  на рачуна: 160-331611-75)

 Лекарско уверење

Сви кандидати  Мапу са радовима доносе први дан пријемног испита.

Кандидати који су у обавези да пре полагања класификационог испита, положе диференцијалне испите из Српског језика и Историје, за полагање истих пријављују се  електорнским путем пријаву на мејл student.sluzba.aspc@gmail.com

Пријемни испит биће одржан 28. септембар 2021. године у 12h.

За додатне информације контакт тел: 066 800 1983, Тијана Стаменовић или 066 800 19 82 Наташа Милошевић.

КО МОЖЕ УПИСАТИ АКАДЕМИЈУ СПЦ?

У прву годину студија на Високој школи СПЦ може да се упише лице које има:

  • завршено средње образовање у четворогодишњем трајању, односно лица која имају завршено средње образовање у трогодишњем трајању уз полагање Српског језика и књижевности и Историје по гимназијском средњошколском плану и програму.
  • На прву годину академских студија без полагања пријемног испита после одлуке Комисије може се уписати лице које има стечено високо образовање на одговарајућим академским студијама првог степена, уз показивање мапе са радовима.
  • лице које прелази са друге високошколске установе, уз обавезно показивање мапе са радовима (о признавању испита одлучује Комисија.)

Упис страних држављана и лица које је претходно школовање или део образовања завршио у иностранству

  • Држављанин Србије који је претходно школовање или део образовања завршио у иностранству, може да се упише на студијски програм Високе школе  ако му се призна стечена страна школска, односно високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Високе школе.
  • Страни држављани се могу уписати на студијски програм Високе школе  под истим условима као и домаћи држављани.
  • Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, под истим условима као и остали уписани студенти, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.
  • Страни држављанин који буде уписан на студијски програм дужан је да у догледном периоду пружи доказ о познавању српског језика на којем се изводи настава на Високој школи и доказ да  је здравствено осигуран.
  1. Накнада на име школарине износи 180.000,00 дин за уписаних 60 ЕСПБ. Школарина се може платити у 10 рата у складу са уговором о студирању.