Документа

 1. Информатор о раду  2021
 2. Одлука о утврђивању школарине 2021/2022
 3. Календар рада 2021/2022
 4. Дозвола за рад
 5. Извештај о самовредновању
 6. Извештај о самовредновању студијског програма Црквене уметности ОАС
 7. Извештај о самовредновању студијског програма Црквене уметности МАС
 8. Извештај о самовредновању студијског програмаОбнова и чување ОАС
 9. Извештај о самовредновању студијског програмаОбнова и чување МАС
 10. СТАТУТ
 11. Правилник о раду
 12. Правилник о систематизацији радних места
 13. ПОСЛОВНИК о раду Комисије за обезбеђење квалитета наставе
 14. ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ
 15. СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
 16. Правилник о начину, поступку заснивања радног односа и стицања звања наставника и сарадника Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду из 2008.године
 17. П Р А В И Л Н И К о начину, поступку заснивања радног односа и стицања звања наставника и сарадника Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду из 2020 године (важећи)
 18.  Правилник о  извођењу приступног предавања
 19. ПРАВИЛНИК О УПИСУ  СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
 20. Правилник о упису на Мастер академске студије
 21. ПРАВИЛНИК О ПРИЈАВИ, ИЗРАДИ , ПРЕДАЈИ  И ОЦЕНИ ЗАВРШНОГ  РАДА НА ОАС
 22. ПРАВИЛНИК О ПРИЈАВИ, ПИСАЊУ   И  ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА
 23. ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЛИ ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
 24. ПРАВИЛНИК O УЏБЕНИЦИМА
 25. ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ МЕТОДОЛОГИЈИ ДОДЕЛЕ ЕСПБ, ОСНОВЕ ВРЕДНОВАЊА ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И ПРОВЕРЕ ЗНАЊА СТУДЕНАТА
 26. ПРАВИЛНИК О  УСЛОВИМА, НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА И ВРЕДНОВАЊА ДОБРОВОЉНОГ РАДА СТУДЕНАТА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
 27. ПРАВИЛНИК О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ