НОВИ ПРОГРАМ (БЛОК ) из предмета Психологија, Педагогија и Методика са методичком праксом!

НОВИ ПРОГРАМ (БЛОК) НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ – АКАДЕМИЈИ СПЦ ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ У БЕОГРАДУ

Висока школа – Академија СПЦ за уметности и консервацију у Београду од нове академске 2021/2022. године даје могућност својим студентима који су ранијих година завршили студије и дипломирали, да накнадно похађају предавања и полажу испите из наставних предмета психологија, педагогија и методика са методичком праксом.

Кроз овај програм (блок), студенти се упознају са облашћу психологије уметности и креативности, са циљем да самостално користе литературу и научне изворе из ове области, продукују и презентују идеје из ове области и интегришу их у свој будући професионални рад, кроз стицање способности да уочавају, артикулишу и разрађују теме из поља психологије које су релевантне за њихов будући рад у уметности, образовању, истраживањима или теоријском научном раду. Такође, студенти се упознају са педагогијом и методиком као наукама, са основним педагошким и методичким појмовима: са васпитањем и његовом улогом у развоју индивидуе и друштва, са историјском димензијом васпитања, односом васпитања и образовања, културе, друштва, Цркве, вере, рада; са факторима развоја личности; са општим принципима, методама и средствима интелектуалног, моралног, естетског и физичког васпитања, са православљем као принципом васпитања и Црквом као фактором васпитања. Методичком праксом се врши опсервација наставног процеса, анализа одслушаних часова на основу вођења протокола, самостално извођење школских часова у различитим профилима са пратећим припремама за час, израда годишњег, полугодишњег и месечног плана рада, упознавање са додатним обавезама наставника у школи (писање планова, попуњавање дневника рада и остале педагошке документације); добијају се информације и практична упутства о организовању додатне и допунске наставе и припреми ученика за такмичења, све у складу са позитивним прописима у области школског радног законодавства и нормативима компетенција наставника.

Програм (блок) траје два семестра, носи 36 ЕСПБ бодова и даје могућност за извођење наставе ликовне културе  у основним и средњим школама Републике Србије.

За све додатне информације обратити се на тел: 066 800 19 83.