КОНКУРС ЗА УПИС НА MАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022 ГОДИНИ

 1.  Висока школа – Aкадемија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију
  (у даљем тексту: Висока школа СПЦ) уписује на мастер академске студије 14 студената и то:
  • 7 студената на акредитовани студијски програм Црквене уметности и
  • 7 студената на акредитовани студијски програм Обнова и чување.
 1. У прву годину студија на Високој школи СПЦ може да се упише лице које има:
  • Најмање 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама Академије СПЦ или сродног факултета као и кандидати који су стекли високо образовање из области визуелних уметности уз одобрење Комисије.
  • Право уписа имају и кандидати који су стекли високо образовање на различитим високошколским институцијама (из области Богословља, Историје уметности и сл.) на којима се не обављају студије из области визуелних уметности, који су у обавези да пре полагања диференцијалних испита полажу пријемни испит за Основне академске студије.
  • У зависности од завршених основних академских студија и изабраног студијског програма на мастер академским студијама одрећују се диференцијални испити. Кандидати којима је потребно да се одреде диференцијални испити препоручљиво је да се јаве шест месеци пре полагања пријемног за упис на мастер студије.
  • Мастер академске студије на Високој школи – Академији СПЦ трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСП бодова. Мастер академске студије у академској 2021/22 години  почињу 1. новембра 2021. године.
 1. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама која не може бити мања од 8,5 /осам и 50/100/ и на основу квалитета поднетих радова (мапа 10 портфолио радова и два рада у оргиналу из уже области за коју конкуришу). Изузетно по мишљењу Комисије уколико процени даровитост кандидата на основу поднетих радова, конкурисати може и кандидат који има просечну оцену мању од 8,5 /осам и 50/100/.

 

 1. Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе у овереној копији:
  • диплому или уверење о завршеном претходном школовању,
  • уверење о положеним испитима или додатак дипломи,
  • крштеницу
  • благослов надлежног епископа
  • извод из матичне књиге рођених,
  • уверење о држављанству,
  • доказ  о  уплати  накнаде  за  полагање  пријемног испита у износу од 5.000,00 РСД (текући рачун: 160-331611-75),
  • Радну биографију са мотивационим писмом,
  • Радовe (10 мапа са радовима, портфолио и 2 рада у оргиналу из уже области за коју конкуришу)
  • кандидат који је основне студије завршио у иностранству доставља оверен превод дипломе или решење о признавању стране високошколске исправе.
  • Страни држављани се могу уписати на студијски програм Високе школе  под истим условима као и домаћи држављани.
  • Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, под истим условима као и остали уписани студенти.
  • Страни држављанин који буде уписан на студијски програм дужан је да у догледном периоду пружи доказ о познавању српског језика на којем се изводи настава на Високој школи и доказ да је здравствено осигуран.

Кандидати који се пријављују на конкурс подносе документацију предвиђену конкурсом и радове из уже области који доказују склоности и способности кандидата за студијски програм, односно модул, за који се пријављује.

 1. Пријем конкурсне документације и пријемни испит
  • Документација и радови са попуњеном пријавом за конкурс подносе се лично у студентској служби Високе школе СПЦ у ул. Краља Петра бр. 2, Београд
   најкасније до 15 новембра 2021. године од 10-14h.
  • Пријемни испит за све кандидате одржаће се дана  18. новембра 2021. године од 12 сати.
Пријемни испит
  • Радна биографија са мотивационим писмом
  • Разговор са кандидатом
  • Радови

Избор кандидата обавља се према резултату постигнутом на класификационом испиту. Комисија врши процену мапа 10 портфолио радова и два рада у оргиналу из уже области за коју конкуришу, које су кандидати доставили у одређеном року. Пре тога састављена је ранг листа са критеријумом – просечном оценом са основних студија. После оцене мапа и радова, обављеног разговора са кандидатом и сабирања са бодовима добија се коначна ранг листа.

 1. Заштита права учесника на конкурсу

  • Кандидат који је незадовољан утврђеним редоследом има право приговора. Приговор се подноси Комисији у року од 24 сата од дана објављивања листе редоследа. Комисија је дужна да приговор узме у поступак и да донесе одлуку. Кандидат који је незадовољан одлуком Комисије има право жалбе директору Високе школе у року од три дана од дана саопштења одлуке Комисије.
  • Директор доноси решење о приговору кандидата у року који је предвиђен Статутом. Решење директора је коначно.
  • Кандидати се пре класификационог испита опредељују који студијски програм уписују од два акредитована: Црквене уметности и Обнова и чување (конзервација и рестауарација).
  • Курикулум и предмете студијских програма сви кандидати могу да виде или директно у секретаријату или на званичном сајту Високе школе СПЦ www.akademijaspc.edu.rs
 1. Кандидат који је стекао право на упис, приликом уписа подноси:

  • извод из матичне књиге рођених;
  • оверену фотокопију дипломе или уверење о претходно стеченом високом образовању;
  • две фотографије формата 4×6;
  • попуњен ШВ образац у два примерка;
  • доказ о уплати прве рате школарине у износу од 300 еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате на рачун бр. 160-331611-75;
  • доказ о уплати материјалних трошкова уписа у износу од 1.000,00 динара, кандидати уплаћују на текући рачун број:  160-331611-75
  • Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, школа ће уместо њега уписати другог кандидата према  редоследу  на коначној  ранг-листи  за  упис.
 1. Накнада на име школарине износи 180.000,00 динара за уписаних 60 ЕСПБ. Школарина се може платити у највише 12 рата у складу са уговором о студирању.

Сва обавештења кандидати и сви заинтересовани могу прочитати на огласној табли, Интернет презентацији, преко електронске поште:

visokaskolaspc.sekretar@gmail.com или student.sluzba.aspc@gmail.com или се могу лично обавестити у просторијама Високе школе СПЦ у ул. Краља Петра 2, Београд или телефоном 011-2187-235.

В. д. директора,
Дарко Стојановић