Home / Документа

 

Дозвола за рад

Извештај о самовредновању

Извештај о самовредновању студијског програма Црквене уметности ОАС

Извештај о самовредновању студијског програма Црквене уметности МАС

Извештај о самовредновању студијског програмаОбнова и чување ОАС

Извештај о самовредновању студијског програмаОбнова и чување МАС

Информатор о раду  2021.

СТАТУТ

Правилник о раду

Правилник о систематизацији радних места

ПОСЛОВНИК о раду Комисије за обезбеђење квалитета наставе

ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Правилник о начину, поступку заснивања радног односа и стицања звања наставника и сарадника Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду из 2008.године

П Р А В И Л Н И К о начину, поступку заснивања радног односа и стицања звања наставника и сарадника Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду из 2020 године (важећи)

 Правилник о  извођењу приступног предавања

ПРАВИЛНИК О УПИСУ  СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Правилник о упису на Мастер академске студије

ПРАВИЛНИК О ПРИЈАВИ, ИЗРАДИ , ПРЕДАЈИ  И ОЦЕНИ ЗАВРШНОГ  РАДА НА ОАС

ПРАВИЛНИК О ПРИЈАВИ, ПИСАЊУ   И  ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА

ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЛИ ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

ПРАВИЛНИК O УЏБЕНИЦИМА

ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ МЕТОДОЛОГИЈИ ДОДЕЛЕ ЕСПБ, ОСНОВЕ ВРЕДНОВАЊА ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И ПРОВЕРЕ ЗНАЊА СТУДЕНАТА

ПРАВИЛНИК О  УСЛОВИМА, НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА И ВРЕДНОВАЊА ДОБРОВОЉНОГ РАДА СТУДЕНАТА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

ПРАВИЛНИК О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ

 

Share This