Home / Документа

 

Дозвола за рад

Извештај о самовредновању

Информатор о раду  2021.

СТАТУТ

ПОСЛОВНИК о раду Комисије за обезбеђење квалитета наставе

ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ

Правилник о начину, поступку заснивања радног односа и стицања звања наставника и сарадника Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду из 2008.године

П Р А В И Л Н И К о начину, поступку заснивања радног односа и стицања звања наставника и сарадника Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију у Београду из 2020 године (важећи)

 Правилник о  извођењу приступног предавања

ПРАВИЛНИК О УПИСУ  СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЛИ ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

ПРАВИЛНИК O УЏБЕНИЦИМА

ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ МЕТОДОЛОГИЈИ ДОДЕЛЕ ЕСПБ, ОСНОВЕ ВРЕДНОВАЊА ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И ПРОВЕРЕ ЗНАЊА СТУДЕНАТА

 

 

Share This